Åtta av tio har julgran och julskinka hemma.
Temo har på uppdrag av DN kartlagt svenska folkets julfirande.

Den första frågan löd: ”Kommer du eller ni att ha något av följande hemma hos er i jul? Julgran, julskinka, lutfisk, egen knäck, tomte (eller inget av detta)”
Drygt åtta av tio kommer att ha julskinka, knappt åtta av tio julgran, fyra av tio egen knäck, tomte respektive lutfisk. Bara knappt en av tio (8 %) svarar att de inte kommer att ha något av detta hemma.

Julgran
Julgran är betydligt vanligare i villor och radhus än i lägenheter (86 mot 62 %). Stora familjer har gran betydligt oftare än ensamstående (92 mot 42 %). Höginkomsttagare har gran klart oftare än låginkomsttagare. Pensionärer har inte gran riktigt lika ofta som andra.

Julskinka
Julskinkan är vanligast i stora hushåll, bland höginkomstigare, bland medelålders och äldre, bland dem som bor i mindre städer och på landsbygden och bland pensionärer. Man kan också notera att gifta par oftare än samboende par har julskinka.

Lutfisk
Intresset för lutfisk har tydligt samband med ålder. Bland pensionärerna svarar 66 procent att de kommer att ha lutfisk hemma mot bara 21 procent bland de unga mellan 16 och 29 år. Man kan för de unga dessutom anta att det ofta är deras föräldrar som skaffar lutfisken!
Undersökningen visar att offentliganställda oftare än privatanställda är intresserade av lutfisk. LO:s medlemmar är inte lika ofta som TCO:s medlemmar intresserade av lutfisk.

Egen knäck
Också knäck hänger ihop med ålder. Men här går det i andra riktningen. Bland de unga är intresset för knäck stort. 55 procent i ålder 16 till 29 kommer att ha egen knäck hemma. Bland pensionärerna är det bara 30 procent.
Boende i glesbygd kommer nästan dubbelt så ofta som storstadsborna att ha knäck hemma.

Tomte
I hushåll med tre eller fler familjemedlemmar kommer sex av tio att ha tomte hemma i jul. Det är främst i åldersgruppen 30 till 44 år (55 %). Man kan också här notera att gifta oftare än samboende par kommer att ha tomte hemma.

Kvinnor och män
När det går mot jul finns inga stora skillnader mellan kvinnor och män. Intresset för julgran, julskinka, lutfisk, tomte och knäck är i stort sett lika stort i båda grupperna.

Inget av detta
Det är främst ungdomar, lägenhetsboende, ensamboende och boende i storstäderna som inte kommer att ha något av detta hemma i jul. Mer än en av fem ensamboende kommer inte att ha något av detta hemma i jul.

Varannan svensk firar jul i flera olika hem
Nästa fråga löd: ”Det finns många sätt att fira jul. Kommer du i år att vara med och fira jul i fler olika hem? OM JA: Hur många?”
Sammanlagt kommer fem av tio svenskar (52 %) att fira jul i flera olika hem. 37 procent firar i två hem och 15 procent firar i tre eller fler hem. Ett litet fåtal (2 %) firar jul i minst fyra olika hem.
Här finns inga tydliga skillnader mellan kvinnor och män eller mellan personer i olika åldersgrupper.
Bland högskoleutbildade är det särskilt vanligt (29 %) att man firar jul i åtminstone tre olika hem. Bland de som har enbart grundskoleutbildning är det betydligt mindre vanligt (9 %). Skillnader mellan utbildningsgrupper kan i viss fall vara ett uttryck för olikheter mellan äldre och yngre. Det finns dock inget i denna undersökning som tyder på att förklaringen här skulle ligga i bakomliggande åldersskillnader.
Om man jämför gifta par med samboende par finns en tydlig skillnad: de samboende firar klart oftare än de gifta jul i fler olika hem. Särskilt när det gäller att fira i tre eller fler hem.

Tre av tio svenskar kommer att vara med i flera olika julklappsutdelningar
Här ställdes följande fråga: ”Kommer du att vara med i flera olika julklappsutdelningar under julen?”
Tre av tio svenskar (34 %) kommer att vara med i flera olika julklappsutdelningar under julen. Oftast handlar det om två julklappsutdelningar. Knappt en av tio (8 %) kommer att vara med i tre eller fler julklappsutdelningar. Några (2 %) kommer att vara med fyra gånger eller mer.
Här finns inga olikheter mellan kvinnor och män.
Däremot finns en tydlig åldersskillnad. Bland de unga (16 – 29 år) kommer nästan hälften (47 %) att vara med i två eller fler julklappsutdelningar och 12 procent i tre eller fler.
Bland pensionärerna kommer nästan åtta av tio (77 %) bara att vara med i en julklappsutdelning.
I stora hushåll är man oftare än i små med i flera julklappsutdelningar.
Samboende personer är betydligt oftare än gift med i flera julklappsutdelningar. Bland de samboende kommer fem av tio (51 %) att vara med i flera utdelningar mot endast tre av tio (30 %) bland de gifta.