Våra specialistområden

Ny teknik, nya sätt att umgås, nya livsstilar – en föränderlig omvärld kräver nya sätt att göra undersökningar.

När idén med marknadsundersökningar först såg dagens ljus, gick intervjuarna iklädda handskar från dörr till dörr för att intervjua hemmafruar. Sedan dess har världen förändrats en hel del, och det gäller för oss som undersökare att hela tiden skaka av oss gamla invanda föreställningar om hur undersökningar ska gå till. Målet är kristallklart – bästa möjliga information framtagen med den mest prisvärda metoden. På följande sidor kan du se en del av de arbetsmetoder som vi på Synovate Sweden använder i jakten på att uppnå det målet!

add+impact®

Öka hävstången på investeringen i kommunikationen med add+impact®

En stor del av dagens reklam når inte fram till sin målgrupp. Undersökningar genomförda av add+impact® och Synovate Sweden visar att sextio procent av all reklam inte ens når hälften av sin målgrupp. Detta visar att förbättringspotentialen är mycket stor. Ny kunskap kring kommunikation och mänskligt beteende har lagt grunden till add+impact® och den verktygslåda som konkret visar hur kommunikationen fungerar och kan bli ännu mer effektiv.

Att skapa uppmärksamhet är en förutsättning för all kommunikation, men sedan är det minst lika viktigt att få målgruppen att stanna upp och reagera. Vi vet idag att känslorna styr mer än vi tidigare trott vid alla slags beslut, så därför måste också känslorna fångas in i ett verktyg som mäter kommunikation. En annan viktig utgångspunkt är varumärkets roll och hur kommunikationen förändrar synen på och känslorna för varumärket.

Mätmodellen fångar in alla dessa väsentliga byggstenar som ska fungera för att kommunikationen ska nå ända fram och delar in dem i fyra nivåer:

 

WOW? Kommunikationen ska väcka och behålla intresse
VAD DÅ? Budskapet ska kommunicera avsedda idéer
SÅ VAD DÅ? Kommunikationen ska övertyga och vara relevant
VEM? Kommunikationen ska stärka varumärket

add+impact® metoden är en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys. Detta ger både möjligheten att förutse om en marknadsföringsinsats kommer att fungera i verkligheten (prediktiv analys) och en möjlighet att få svar på varför den är mer eller mindre effektiv (diagnostik). Resultatet ger tydliga rekommendationer kring hur kommunikationen kan vidareutvecklas.

Referensdata finns tillgänglig från 4000 tester i 50 länder. Med add+impact® kan alla medier testas i alla utvecklingsstadier. Även hela kampanjer kan testas.

Concept Development Workshop – Ett sätt att involvera dina kunder i affärsutvecklingsprocessen

Concept Development Workshop är en metod utvecklad för att ta fram konkurrenskraftiga koncept, produkter och tjänster. Det är en dynamisk process i workshopform där konsumentinsikter används som input i den kreativa processen.

Metoden baseras på interaktivitet mellan företaget och dess kunder/konsumenter som här ses som partners i idégenereringsprocessen. När grundkoncepten börjar ta form kan vi interaktivt visualisera produkt och förpackning och få omedelbar feedback från kunderna/konsumenterna. Här samarbetar vi med designföretaget No Picnic.

Vi för helt enkelt samman er med era kunder/konsumenter under två till tre workshopdagar. Vi leder er genom en idégenereringsprocess där ni får möjligheten att skapa framgångsrika idéer tillsammans med era kunder/konsumenter. Det finns många fördelar med det här arbetssättet:

· Genom att hela tiden ha konsumenten/kund i fokus skapas innovativa idéer – man kommer längre
· Eftersom koncepten bygger på konsumentinsikt skapas relevanta idéer – man kommer mer rätt
· Förkortar tiden från idé till lansering – tids- och kostnadseffektivt
· Det är en stor investering för deltagarna i tid och energi men upplevelsen är att man även personligen fått mer tillbaka än vad man givit – skapar engagemang
· Alla relevanta beslutsfattare och påverkare finns på plats – skapar ett gemensamt synsätt

Synovate Sweden är specialister på konceptutveckling/utveckling av försäljningsidéer baserat på konsumentinsikt. Detta i kombination med vår långa erfarenhet av processledning inom ramen för konceptutveckling gör Synovate Sweden unika på den nordiska marknaden.

Fishnet

Fishnet – Ett sätt att utrusta dig själv med den färskaste och mest konkurrenskraftiga marknads- och målgruppsinsikten

Hur fångar du upp nya trender och nya behov? Hur nyskapande är ditt erbjudande? Hur differentierad är du relativt dina konkurrenter? Vet du vilka diskussionsämnen som är ”hetast” just nu? Och hur man talar om dina produkter och ditt varumärke?

Hur ska du använda research för att försöka få en insikt i framtiden?

FISHNET/SYNOVATE TEMOS INTERAKTIVA OCH KVALITATIVA PANELER är något nytt inom konsumentinsikt och marknadsanalys.

Interaktiva paneler innebär att man gör ett kvalitativt urval av sin målgrupp och sätter upp en interaktiv internetpanel för att kunna ha tät och kontinuerlig kontakt med konsumenten:
– Ger unik kunskap om preferenser, motivation, attityder och behov – ökar chansen för framgång!
– Ger färsk och uppdaterad insikt om målgruppen – fångar upp nya trender, konkurrenters aktiviteter, word-of-mouth et cetera.
– Ger en arena för att fånga upp målgruppens egna röster och idéer.

Kan användas till:
* Konsumentinsikt  – Konsumentbehov och beteenden, hur konsumenter påverkar varandra.
* Early warning  – Fånga upp förändringar i trender, preferenser och beteenden på tidigt stadium.
Vad gör konkurrenterna, hur uppfattas de?
* Innovation – Ta med och involvera kunden/konsumenten tidigt i produkt-och affärsutvecklingen –
för att minimera risken för felsatsning.
* Word-of-mouth/kommunikation – Fånga upp hur det pratas om ditt varumärke, förtesta
kommunikation  och PR-frågor.
* Testlab – Testa lösningar, idéer, koncept, kommunikation med möjlighet till snabb och
kostnadseffektiv feedback.

Idéburna organisationer

Idéburna organisationer

Idéburna organisationer arbetar med förändringar. De vill spela en positiv roll för att utveckla samhällets värderingar och människornas villkor. Man kan säga att idéburna organisationer lever på kampen för den goda saken.

Det handlar om organisationer som arbetar med barn, ungdomar och vuxna. Om fackförbund, arbetsgivarorganisationer och organisationer som arbetar med bistånd, samhällsfrågor, idrott och kultur. Som organiserar verksamheter som miljontals människor i vårt land är engagerade i.

Synovate Sweden arbetar mycket med olika typer av uppdrag för idéburna organisationer. Vad behövs för att vår kommunikation ska nå fram? Hur kan vi utveckla verksamheten för våra medlemmar? Hur lyckas vi motivera potentiella givare? Kan opinionsundersökningar hjälp oss att lyfta debatten och våra frågor?

Kvalitativa undersökningar

Kvalitativa undersökningar – när du vill komma nära dina kunder

När du behöver ta reda på vilken bild dina kunder har av ditt företag och din produkt i relation till konkurrenterna, när du ska utveckla nya produkter eller tjänster som svarar mot just dina kunders behov – eller när du vill veta hur du ska attrahera helt nya kundgrupper – då är en kvalitativ metod det rätta angreppssättet.

Kvalitativa metoder är också utmärkta att använda som en förstudie inför en större kvantitativ undersökning. Genom att tala direkt med målgruppen erhåller man värdefull insikt i hur målgruppen förhåller sig till och resonerar kring ett visst område. Informationen kan sedan användas för att konstruera relevanta frågeställningar så att man ställer de ”rätta” frågorna för att belysa frågeområdet. Resultaten från den kvalitativa förstudien ger också substans och ”kött på benen” till procentsiffrorna och resultaten från huvudstudien. Generellt kan man säga att kvantitativa metoder ger svar på frågor som ”hur många”, ”hur ofta” etc medan en kvalitativ metod ger svar på frågor som ”hur”, ”varför” och ”på vilket sätt”.

Kvalitativa undersökningar genomförs huvudsakligen som gruppdiskussioner eller enskilda djupintervjuer. Fördelen med gruppdiskussioner är att deltagarna resonerar med varandra och får möjlighet att utveckla sina tankar och synpunkter. Djupintervjuer används när frågeområdet är känsligt eller när man av olika anledningar inte vill ha den interaktion som uppstår i en grupp.

Rent praktiskt går en gruppdiskussion till så att ett mindre antal personer – vanligtvis sju till nio personer – bjuds in. De personer som bjuds in är noga utvalda enligt de kriterier som i förväg satts upp för undersökningen. Till skillnad emot en kvantitativ studie där man vill ha slumpmässighet och en spegel av verkligheten, går man i kvalitativa undersökningar oftast rätt på en specifik målgrupp. Man kan t ex i en grupp tala med trogna användare av ett visst varumärke eller produkt. I den andra gruppen bjuds exempelvis personer in som tidigare varit trogna användare av varumärket men som inte är det längre. På så vis erhålls värdefull kunskap om både vilka faktorer som styr de lojala användarna och vad som fick de tidigare lojala användarna att överge varumärket. Kunskapen kan sedan användas för att ta fram åtgärder för att locka tillbaka de tidigare användarna. Eftersom man då också har kunskaper om de lojala användarna eliminerar man riskerarna för att vidta åtgärder som skulle kunna riskera att få dem att överge varumärket.

På Synovate Sweden genomför vi hundratals gruppdiskussioner och djupintervjuer varje år. Diskussioner och intervjuer leds alltid av en kvalificerad konsult eller projektledare med stor erfarenhet av såväl metodiken som den problemställning och det område som är aktuell för kunden. Vi genomför undersökningar både i Stockholm och i resten av landet. I Stockholm har vi våra egna välutrustade och centralt belägna lokaler på Kungsholmen. I övriga landet har vi ett väl utvecklat kontaktnät för lämpliga lokaler. Vare sig undersökningen genomförs i Stockholm eller övriga landet har du som kund alltid möjlighet att följa diskussionerna ”live” genom TV-monitor, något vi varmt rekommenderar. Har du inte möjlighet att delta just den dagen diskussionerna genomförs är du när som helst välkommen till oss för att se grupperna i efterhand.

Vi är specialister på mat & dryck!

Vi på Synovate Sweden är skarpa på mat och dryck. Vi arbetar i dag med många av de största livsmedelsaktörerna på den svenska och nordiska marknaden. Med vår långa erfarenhet och vårt brinnande intresse för livsmedel kan vi erbjuda dig specialistkompetens inom inte mindre än – produktutveckling, sensorik, varumärkesprofilering, kommunikation, kund- och medarbetarundersökningar samt opinion – som grundar sig på djup spetskunskap mot marknaden för mat och dryck.

Våra gemensamma mål är att förstå och finna de krafter och hemligheter om konsumenten som driver dem till köp. Genom vår kunskap, insikt och kreativa arbetsformer kommer vi att ge dig redskapen och supporten för hur du vidare ska arbeta utifrån resultaten med dina nyvunna konsumentinsikter.

Synovate Sweden har tagit initiativet till ett spännande samarbete inom sensorik- och beteendevetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Vår regelbundna kontakt med olika aktörer, forskare och debattörer inom livsmedelssektorn gör att vi ytterligare har ett ”öra mot marknaden”.

Synovate Sweden verkar inom ett globalt företag. Vår lokala kännedom kombinerat med vår tillgång till världsomspännande influenser om mat och dryck gör oss till en nyfiken och samarbetspartner med ett unikt kunnande om mat och dryck.

 

Research Management

Research Management

Research Management är samlingsnamnet på vår rådgiving som hjälper dig att arbeta mer effektivt med hjälp av research.
Våra rådgivningstjänster återfinns inom tre huvudområden: Kvalitetssäkring, System & Design och Utbildning
Kvalitetssäkring
Vi går igenom dina tidigare genomförda undersökningar, enstaka eller samtliga och ger en oberoende kvalitetsbedömning. Man kan kalla det för att vi är undersökningsrevisor.
Om Du vill och undersökningarna medger det, så lämnar vi rekommendationer inför framtiden.
Kvalitetssäkra dina undersökningar och få verklig nytta av dem.
System & Design
Dagligen bygger vi på Synovate Sweden undersökningssystem och designar optimala undersökningar för våra kunder. Ett gediget researchkunnande är ofta helt avgörande för om du kan lita på undersökningsresultat och de slutsatser som dras. Många företag och organisationer bygger på egen hand upp researchprogram eller genomför undersökningar i egen regi.
Vi bistår med kunnande inom utveckling av kompletta researchprogram anpassat efter just ditt behov och förutsättningar.
Vi designar enskilda undersökningar som du själv genomför. Design kan röra sig om metodval, målgrupp, antal intervjuer, bortfallsanalys, rapportering mm.
Utbildning
Öka din egen eller dina kollegors kunskap kring research (intervjuundersökningar).
Det finns många anledningar till att gå en research-utbilding hos Synovate Sweden. Exempelvis kan du försäkra dig om bra upphandling av undersökningar, rimliga tolkningar eller att ni själva kan genomföra vettiga undersökningar.
Normalt skräddarsyr vi utbildningar för dig eller din personal.
Det finns också en basutbildning som vi kallar ”Praktisk Research för gör-det-självare”. I den går vi igenom statistiska begrepp, urval, bortfall, säkerhet/slumpfel, felkällor, undersökningsdesign, rapportering och slutligen vad som händer efter undersökningen.
För mer information, kontakta Ulf Hillstedt. 040-10 92 60. ulf.hillstedt@synovate.com

Webbpanelen

Synovate Swedens Webbpaneler – Ser möjligheterna och hanterar begränsningarna

Genom att använda Synovate Swedens webbpanel, och genomföra undersökningar via Internet, kan undersökningar genomföras både snabbt och kostnadseffektivt.

Synovate Swedens webbpanel består idag av cirka 34 000 respondenter, spridda över hela landet.  Rekryteringen har skett med ett riksrepresentativt urval av svenskar som bas, och panelen är representativ för ett ”Sverige on-line” (det finns inga sätt för den som vill vara med i Synovate Temos webbpanel att själv anmäla sig). Idag är över 75 % av svenskarna on-line regelbundet. För många målgrupper är andelen dock väsentligt högre.

Webbpanelen kan användas till många olika typer av undersökningar (t.ex. kommunikations- och koncepttester), där även möjligheter att använda multimedia finns. Det kan exempelvis röra sig om att visa bilder, eller spela upp film och/eller ljud.

Vi har också mycket bakgrundsinformation om respondenterna i webbpanelen. Förutom mer traditionella bakgrundsvariabler (som kön, ålder, utbildning), har vi även information om respondenternas attityder, vanor och konsumentbeteende inom ett stort antal områden. Webbpanelen kan därför med fördel även användas för att hitta, och undersöka, mer avgränsade målgrupper (t.ex. invånare i ett visst län eller kommun, eller personer som konsumerar vissa typer av medier).

Det relativt lätt att bygga upp en webbpanel och genomföra webbundersökningar. Det är dock svårare att bygga en webbpanel som levererar hög kvalitet och tillförlitliga resultat. Utan kvalitet är dock resultaten från webbundersökningar värdelösa.

Synovate Sweden utnyttjar webbpanelens möjligheter och hanterar dess begränsningar för att kunna leverera hög kvalitet och tillförlitliga resultat. De flesta undersökningar vi genomför med webbpanelen brukar normalt ha en svarsfrekvens mellan 50-70%.

När det gäller webbpanelundersökningar är det, förutom att ta hänsyn till den statistiska teorin, även mycket viktigt att vårda relationen till respondenterna. Vidare är det viktigt att forska kring resultaten genom exempelvis parallella undersökningar som telefon/postala undersökningar vs. webbundersökningar. Detta för att kunna analysera hur man på bästa sätt ska kunna hantera eventuella skillnader som kan bero på metod- eller paneleffekter.

Det finns alltså många olika parametrar och utmaningar att hantera när det gäller användningen av webbpaneler. Nedan är några exempel på vad Synovate Sweden arbetar aktivt med.

Vi använder oss av en slumpmässig rekrytering, det vill säga ej ”selfselection”. Detta innebär att initiativet vid rekrytering alltid kommer från Synovate Sweden och att ingen kan ”ansöka” om att vara med i webbpanelen. Detta medför att vi har bra kontroll över vårt urval.

Panelrelationer står som sagt också mycket högt på agendan. Synovate Sweden arbetar mycket aktivt med detta och genomför bland annat regelbundna interna kvalitativa gruppdiskussioner som vi följer upp med interna kvantitativa panelundersökningar. Vi kvalitetssäkrar även med uppföljning av svarsfrekvenser och orsaker till bortfall hanteras på ett aktivt sätt.

Vi genomför också mycket forskning i form av jämförelser med vår postala omnibus samt genom parallella undersökningar i telefon och webbpanelen.

När det gäller ”paneleffekter” hanterar vi dessa bland annat genom slumpmässigt urval, ömsesidig överenskommelse med respondenterna avseende respondenternas ansvar och Synovate Swedens hantering av personlig integritet. Synovate Swedens varumärke är även en garant för korrekt hantering. Genom att respondenten inte får delta för ofta och i alltför många liknande undersökningar undviker vi att de blir ”proffstyckare”.

Tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på Synovate Temo, eller till undertecknad om du skulle vilja veta mer om Synovate Swedens webbpanel.